ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
           رمز:
   
     
  تذکر 1-مدیر محترم نام کاربری و رمز کد مدرسه می باشد که با اولین ورود باید رمز را تغییر دهید لطفا رمز جدید را بگونه ای انتخاب نمائید که آنرا فراموش نکنید .
تذکر 2-در صورت نیاز به ویرایش مجددا" وارد فرم شده اطلاعات قبل در اختیار شما قرار می گیرد می توانید آنرا ویرایش نموده دویاره محاسبه قیمت را کلیک و سپس اطلاعات را ارسال نمائید.